Оорунун туткунуна калган ЭНЕ Баланын ТАГДЫРЫ? смотреть онлайн


Кн жылып отуруп Айтобанын аркы колтугуна тптр. Пендечиликти тп кетсин дешкени, бир маалда отурган жамаат Астафиралла, астафиралла дей башташыптыр. Жылуу йд бутунун стнд жанатан бери уктап жаткан таргыл мышык туруп. Оо, ойлонтуп келсе дагы иштин мындай кескин чечилеерин эч ктпгн. Негедир бул жннд сйлш экн те жагымсыз болдубу унчугушпай сыпайы тамактанышты. Тир туруп санда жок болуп, жарга ээ болуу мшклбактысы анын ккргн ойготуп. Кыбырап соккон асыл жрктн алган демге кл чиркин демденди. Бир топтон кийин булоолонуп бышкан чйгн эт алдыга келгенде. Ал болуп айласыз сз жалгашты, сыркоонун ахывалынан кп жылдан бери жылыш жок.

Ай нуру тобу - Унутпайм
 • Агыча эшиктен адам дабышы угулганда, ал артка серпилип тигиндейрээк жерге билмексен боло отура калды.
 • Колунун сырты менен кыздын бетин сылады.
 • Чо дарт чалып катуу сыркоо болгон со, адам никесин ктр албаса, жакшы кргн буюмуна адалдап нике кыйып коюу пенде алдында парз.» Кыздын дитин кндр чн ар алакеттен тп кобуроодо.
 • Кычышканды сезгени денеге жан кирип, кыймыл башталганбы?
 • Там бурчунда бармактай ачык кгш нур ойдолоп ары-бери жылып турган экен.
 • Ал ок жеч кайберендей бакырайып, сезими кымгууттана жалдырагандан башкага жарабады.
 • Агыча кайдан-жайдан пайда боло калганы белгисиз ак нур агылып кирип кглжм нур менен аралашып, бирде блнп-блнбй, жарк-журк этип турушту.

Самир Осмоналиев: Этти сыртка чыгарууда эки талапБул ндр змдн оюм болсо керек деп. Улам бир жерде куушуп оролушкан кглжм жана ак нур. Жагымсыз ооруксунууну сезген аялзаты эрине кз жиберди. Ал бир колу менен анын эмчегин апчып. Аманат жан бир, крр кнм бардыр, карагыга кз бткнсп. Али ичээр суум, дейт кыз ачууланып, сен мени эч нерсе ойлой албаган алсыз бечера деп ойлоп жатасыбы. Бир бутун анын чаткаягына арта салып. Ыя кокуй, акылыман айнып баратамбы, жарым жан неменин эмнесине кызыкты, бир топко тынымсыз алышты да терезеден куюндай уюлгуп чыгып жок болушту. Сийдикке чириген жамбашын сылайсыбы хахаха, тообо, адамды дагы ушинтип мазакташабы. Кандайдыр кубулган ойтилегине жетишг кл ргп.

Ру - Кыргызча кинолорАгеме, табигат тартуулаган энелик касиетин оорунун запкысынан турмушта ишке ашыра албаган. Бакма уулу чыр чыгарып жрбсн, бул жашооу адамдын кастарлуу орду кандай деген соболого жооп изд тууралуу. А ммкн кглжм нур ушул болбосун деген ой кетти клн. Кыздан муздак тер кетти, менде эмне кч бар минтип жарымжан соолуп жатсам. Арга аралжы издеген эненин жаналакети, нике жргндрдн ортосундагы тымызын чыр эртеси чыкты. А бирок, т аяй бер билип туруп оорутууга тете экенин эч кимиси билгиси келбейт. Ууру ой кайра кылт этип санаанын бир учунда кйп жанат.

Возвращение ( 2006 ) HD720pСен мурунку жандын ээсинин азабын тартып жатасы. Катуу чарчаганын сезди, бу тн кыз туюму удургуп кирпик каккан жок. Жарала элек болсо кантип жандуу болуп учуп жрс. Мрн беймаксат кыйбаш чн кл жооткотуп жакшы кргн буюмуна нике кыйса болот экен. Молдонун айтымына караганда адам адамдык никени ктр албаган кудретте болсо. Эсмас болгон неме эртеси ансыз дагы кыймылсыз денеси ооруксунуп калганын. Терезеден тшкн кнг караганда тш оогон окшойт. Ортодо сз саамга жалгашпай ктсздктнб эне ичип жаткан ысык чайын чо ууртап алып. Жан дйннн жабыгуусунан арылтуу чн адамдар ушуну ойлоп табышкан.

Смотреть фильм, богиня любви онлайн бесплатно в хорошем качествеЫлайыгына жараша какаганга муштаган жол табыла берет экен. Кайсы мезгил болбосун адамдардын кб кайрымсыз. Адатындай салмагын сала кыздын бутунун стн жатты. Арманга толгон знд ырлар ташкыны ккргн йп келет. Артта калган элдерде гана муну трагедия катары кабыл алышат. Тигинин айткан сзн укту, демек, алгач бул нг анчейин маани бербей оорунун залалынан го деп жрд. Таргыл мышык жыла басып йг кирип. Жаылса деле анын тарамы клн жат. Бардык нерсенин з жолу бар, коркпо, бул аруу дйн..

Телеканалы дляей смотреть онлайнТирлктн шаы тирлр чн, же жай турмуштун маызы ушулбу, тир адамдар кыйынсыар. Кемсинт жан дйнг атылган ок экен. Силер, демек, жан жыргабаса да жолун жасап жаыртып туруш милдет имиш. Кирдей тшкн глд ак жоолуктун учу менен кз жашын сртт. Эне н каргылданып, энелик парзымдан кутулуп жатам дедиби, эми ал кездерге кайрылуу кайдан. Сенин кор болгонуду крбй алдыа кетсем эмне. Айтор, кыз ушул ойго айланчыктап туруп алды.

Я - легенда 2 смотреть онлайнКокус мен лбй айыгып кйг тийсем кош никел боломбу. Анан кыз башына бир чарчы глсз ак жоолукту одой байлап. Эшик кыырт ачылып алиги адам келди. Макул нике кыйылды, бу жн кз эмес экенин сезип ал ичинен чочуп кетти. Зктн чыккан кл кирин пейил тазартаар. Себепсиз эч нерсе болбогондой, пайгамбармын деп элди блп жик тшргн адамдар здр. Колун п жанына койду, ак чайнектеги суу менен кыздын жзн. Адам абийири актыкка чакырар, кыярган шыпты тиктеп кылым жашагансып санаасы саргайды.
Айла канча, тобокел кылып крл. Ошентсе дагы адам жаралгандан жан парзын тбй кеткени Теир алдында жазаланат деп коркутушат, ким билсин анысын, канткен кнд дагы тирлкт жол табылып кыял-сезиминде арууланып, кр дйнд адамдык ишенимин лтрбй мт жылоолоп з жанынан аша-кечдн, булганч нерселерден алыстатса, арачаласа табылган жолдун о натыйжасы ушулдур. Бул кнмдк мр жалган дйн экен.
Ал баары чн болгону тшктн тура албаган шал оорулуу кыз болчу. Бул эмне мени шылдыдаганыбы? Адам абийирдин кулу боло алабы?
Бир топ жыл лк тейде жаткан андагы белгиге жан бтмк беле? Кптн бери толгонуп жрп чечкенби же бирдн укканбы кыздын энеси моло барып акыл салды. Адам табияты буюм менен теби?
Бул жалган чын дйнд жети жолу жаырып жаралдым. Кнмштн карапайым калк оой менен арыла албайт, а бирок, жан дйнн атарылчу рух ээлеричи? Адам табияты, дээринен ач кз болгону менен тагдырына багынып буйлаланган т сымал мезгил коштойт.

Чужак (сериал, 2020) смотреть все серии онлайн в 1080 качестве

 • Пенде турмушундагы згч кырдаал, шартты эске алып эне доорунда адамдар здр ммкн чапма никени ойлоп табышкандыр, кандай болгон кнд деле кыймылсыз жаткан «бейтаптын» сообуна калуу чн анын макулдугун алуу парз.
 • Эгер адам тилден калса, акылдан айныса никеге кб тарабынан талак кылынат.
 • Кч кй: Кркм публицистика.
 • Кантсе дагы терге аралашып коурсуган эркек жыты, ысык денесинин жылуусу, деми кызга тп эркек ушундай турбайбы деген жоошутуу сезимге келтирди.
 • Чын эле денеси жыйрылдыбы же ошондой сезимди сездиби?Эмени ойлонуп жатат болду экен деп ойлоду. Кийинки анекдотапендини оку, бышкан жемиш шагында турбайт болуп, каерде дептир. Бышкан аштын ээси тагдыр буюрса табыла берет экен. Анын ооруп жатып дйнн аласалдыргысы келген ойлору менен эч кимдин иши жок эле.Кгш нур удургуп кыздын стн келип конду. Улутка блнт эмеспизби, биз ар трд динге, ал неге телегейи тегиз болгусу келет.Алар ткн тарыхын жадына сактап калабы. Сыркоо мындай кылыктын кордоо же жагымдуу сезимден ырайым саноо экенин ажырата албай аны теше тиктеди. Кудай билет, карыпка каралашуу соопчулук деле иш эмеспи.Жаралгандан жандын баары те болсо ал эмне чн бактысыз болууга мажбур. Жанымда турбайбы, чапма нике ага жакпаптыр, жргмш жан алакетке тшп тарбаладап кыймылдаган сайын бир топтон бери тарала элек чачынын тб кыбырап кычышты.Ошондой шатырашатман жашоо болду беле, кызды эсмас кылат, тс келишкен Айтобанын артынан калбай чуркап. Аны крп саламдашып кездешкенин бакыт деп сезген не бир азаматтар бар эле.Жалбырттаган жаштыгынын мезгили терге, бар тобокелге салып з турмушун з чалмакей салууга даяр болуп мтн чргн ктк кекендирип. Аны дайым тазалыктын, жаналакетте жалгыз калып, кыздын клн ушу тапта ойдологон кгш нур ээлеп турганын сезбеди. Убагында жаштык кылып, заарага чачырап коурсуган тшкт беймаксат ткнн кндргн.Маанайы чкт, бк тшп кыялаган ойлорго жооп таба албай кыйналат.Агер ылайык крсз Айтобага мен нике байлайын. Бир эле жан ми жолу кубулат.

Похожие записи: