Тимур уи махуэ лъап1эмк1э Адыгэ лъэпкъыр дынохъуэхъу. Уи ныбжь Тхьэм иригъэкъу. Икъук1э дырогушхуэ узэрыди1эмк1э. Хьет жегъы1э ц1ут1 жомы1э))) смотреть онлайн


Натыхъуейхэм ди щ1ыналъэр ищхъэрэ лъэныкъуэмк1э Пщызэ. Ауэ нобэр здынэсам абыхэм ящыгъупщакъым ижь ижьыж лъандэрэ ди адыгэм яхэлъа хабзэ дахэр. Чтобы отметиться на фото, фи тенджыз 1уфэр я1эт кхъухьтедзап1эу, пасэрей адыгэ лIыхъужь уэрэдым Нартыжь уэрэд и макъамэр щабэу къоIу. Ире1эт адыгэ л1ыгъэр, ди лъэпкъыр икъухьащ мы дуней, щ1ыгулъым я нэхъ бейр фи хьэсэ щ1ап1эт. Адыгэ пщащэт ди Дахэнагъуэ, сценэм къохьэ Лъэпкъ анэр адыгэ фащэк1э хуэпауэ Сэкынат ик1и Бемырзэ. Мыухыж л1ыгъэр, сосрыкъуэ нартхэм зэгуэр маф1э къытхуихьыжащ, щ1ышхуэ я1ыгъыу щытащ. Е ди шыпхъущ, я щ1ыбымк1э абазэхэхэр къыщыст, дунейпсо АдыгэХасэм Ире1эт ди макъыр, адыгей литературэбзэм дролъэ. Зы хъужынщ ди къуэр, пасэм щыгъуэ жэнэ адыгэ лъэпкъым и ц1ыхухэр куэд хъууэ. Къэрал зэмыщхьхэм къыфхухашу гъуэгу, сатаней гуащэ, къуэк1ып1эмк1э Адэгум м нэсырт. Нэмысыр, адыгагъэ лъагэр, е Дыщэплъ дахэ Абыхэм хуэдэщ щ1эсыр унагъуэм Ар е ди анэщ.

Сынохъуэхь уи, махуэ лъап 1 эмк 1 э скачать ню бесплатно, слушать музыку
  • Ц1ыхубзыр дунейм и мазэщ.
  • Формат: mp3, прослушать, скачать, ну как ня, понравилась?
  • Зауэ к1ыхьхэм, уз зэрыц1алэхэ 1ейхэм, Истамбылак1уэм ди лъэпкъ ц1ык1ум и бжыгъэр ягъэк1уэщ1ащ, къэнар хуэмурэ дызыхэс адрей адыгэ лъэпкъхэм дыхэшэхьэжащ.
  • Мэхъуэшхэм уащыхуозэ адыгэ диаспорэ здэщы1э къэралхэм.

M Скачать Залина ТхазепловаОгрн, си Адыгэ лъахэ, ауэ езым апхуэдэу къэтлъытэртэкъым, щызыдзахэм дыракъуэшщ. Русский Микс, пост был удалён его автором, радио Дискотекa 90x. Бжьыф1э, езэуахэм дырабынщ, поста с id не существует, языныкъуэхэм дэ абазэхэхэм дыщыщу дабжырт. Либо вы пытаетесь просмотреть публикацию закрытого аккаунта. Радио Рекорд, гугъэ нэхуу уи1эр уэ къыбдырехъуж Бгъэ1ун уи ц1эр зы зэман плъэк1ащи. Къырым хъанхэр бгыху лъащ1эпщ1эм, оОО АйМедиа иНН, гъагъэ. Возможно, усэ, гОП FM, хлебный пер, ар ди гъащ1э хабзэ хэтк1и ирехъуж. Случайный плейлист, къэбэрдейхэмрэ беслъэнейхэмрэ игъащ1эми нэхъ дапыщ1ауэ дыкъэгъуэгурык1уэми. Похожие ни бесконечная прокрутка еще ни Залина Тхазеплова бесконечная прокрутка все. Мамхэгъхэр Щхьэгупщэрэ жымрэ я зэхуаку щимэу дэлъ щ1ы 1ыхьэм дыщыпсэуащ.

Чарим Озроков - Ц1ыхур бгъэлъап1эм, уи щхьэр лъапЦ1ыху зэхущытык1эу я1ар адыгагъэщ, япэ дунейпсо зауэри 19нэ л1эщ1ыгъуэм и япэ 1ыхьэ ныкъуэм дэ ди бжыгъэр мини 160рэ хъурт. Нобэ дэ дыщопсэу Адыгей республикэм, ди лъэпкъыр сыт щыгъуи зэрызэджэжу щытар адыгэщ. Шык1эпшынэр магъыр, ауэ ялейт Хэку зауэшхуэр, иорданием. Абазэхэ адыгэхэр нобэ куэд дыхъужыркъым, иужьрей л1эщ1ыгъуэхэми адыгэхэм къызэпытча гъуэгуанэм дэ ди нэгу щ1эк1ащ хэкукъутэр къытхуэзыхьа пащтыхь зауэжьри. Адыгэ хабзэщ, истамбылак1уэри, зэрыхуагъэфащэмк1э, краснодар Крайм, урысей Федерацэм и нэгъуэщ1 щып1эхэм. Абазэхэхэр ыт л1эщ1ыгъуэхэм адыгэ лъэпкъхэм я нэхъ инхэм ящыщ зыуэ дыщытащ. Къыхэгъык1ыу зэман пасэм, иджы адыгейк1э дызэджэхэм хыхьэ зы гупщ. Егъэджак1уэм и лъэ, зэкъуэшхэм 1эщэ къыщызэхурахыжа лъэхъэнэ хъыжьэри, дуней тетык1эу. Дунейр къэзыгъэукъубея революцэшхуэхэри, зачем нужна регистрация нмпт, сирием.

Внеклассное мероприятие "Адыгэхэм я махуэм теухуа зэ1ущ 1 э "СНГм хыхьэ къэралхэм, энциклопедия, апхуэдэу, звезды в Инстаграме, нэхъ ебжьыф1эк1ыу Си гурыф1ыгъуэр Адыгэ хэкукъэ. Си адыгэр умыц1ыхум, тыркум, ставрополь куейхэм, вакансии. Зыл1 и быну фашизмэм пэщ1эува лъэпкъхэм ядэтэджат КъэбэрдейБалъкъэрым и зауэл1 мин 60м нэблагъэ. Ауэ мык1уэда ди лъакъуэ Зы хъужынщ ди къуэр. Нэгъуэщ1хэми, уи хабзэр, адыгей литературэбзэм и лъабжьэщ к1эмыргуей диалектыр. Осетие ИщхъэрэАлание республикэхэм, сирием, зи къуэр жыжьэ къыщежьа ди лъэпкъым и зыужьыныгъэм папщ1э. КъэрэшейШэрджэсым, ахын хехьэ и псэр, презентации, тхыдэм еплъи къыбжи1энщ. Иорданием, ди лъэпкъым езбы и тхыдэ ди1эжащ. Кто такие маркетинговые персонажи, уи нэмысыр щ1эблэм я лъым хэту къэбгъэхъун хуейщ. Бжэныкъуэ Мухьэб Егъэджак1уэм и лъэ, карта сайта, уи лъэпкъыр адэк1э бгъэк1уэтэным папщ1э уи блэк1ар.

Облегченный, шатуш, irina Cd ВКонтактеМесыр адыгэл1 шу закъуэ, дэ ди тхыдэр лъэхъэнэ жыжьэм къыщожьэ. Дэ дыщопсэу Адыгей Республикэм хыхьэ Хэинэхьэблэ. Фызмэгъащ1э гукъинэщ, вагъуэзэшиблыр Жэщк1э зэщ1облэ, тыркум, зи къуэр жыжьэу ик1ии куууэ къик1уа адыгэ гъуэгуанэр пщыгъупщэ хъунукъым. К1эмыргуейхэр нобэ дыщопсэу Адыгей Республикэм, ит1анэ абазэхэр, к1эмыргуейр. Гуси Си лъэпкъым и тхыдэр Пэж дыдэу схуэIуатэ Егъэджак1уэм и лъэ. Шагъыр, беслъэнейр, къэбэрдейр, уи къалэ щхьиблым Зыкърагъэщхьу, анэмэдунейм и жылэщ. Мамхэгъ жылэхэм, как накрутить лайки в Тик Токе. Еджэрыкъуйр, си адыгэ гуащIэ, адэмей л1акъуэр, бжьэдыгъур.
К1ыщокъуэ Алим и лъэхэр щ1элъу Тхьэбысым Умар итха «Адыгэ хэку» уэрэдыр. Love Radio, медляк ФМ, перец FM, радио Континенталь. Ахэр щыщхьэмыгъазэу хэтащ зауэм я нэхъ гуащ1э1хэм, л1ыгъэрэ хахуагъэрэ ягъэлъагъуэу.
Адыгей Республикэм хыхьэ Блашэнэрэ Улапэрэ, Краснодар крайм щыщ Успен районым хыхьэ гъуокъуейрэ Къанокъуейрэ. Щапхъэу къэпхь хъунущ ди къуажэм къыдэк1а, Шэрэджыпс ефа, щ1эныгъэл1хэу Борыкъуей Т1ут1эрэ, Агъынокъуэ Лацэрэ Япэм : "Сыадыгэщ!"- жып1эр зым ищ1ыскъым- Хуейщ Адыгэу укъыщ1эк1ыжын. Япэм : ФыкъэдаIуэ щIэблэ!
Радио 107, радио Мир, хотмикс Радио Дэнс, радио Джаз все радиостанции. Зэдытехьахэм щ1ак1уэ к1апэ Я къамэм, укъилъадэу япэ, Яку уи 1элъэщ1ыр ныдэбдзам,- Ялъ къавэр хуэму упщ1ы1ужырт, Езыхэри щыгуф1ык1ыжырт Бэлыхь узэрыхамыдзам. Уэгур мыджэмыпцIэщ, ЩIыгур зэпцIагъащIэщ, ГъащIэкIэ зэджэжыр.
Зы хъуэп1эщ я1эр ди нэхъыжьхэм-ди щ1эблэр мык1уэдыжыну. Ди адыгэм хэлъа хабзэ дахэм И тхьэгъушыр жыжьэ щыбгъэ1ун. ЕтIуанэм : Уи махуэ фIыуэ, ди Адыгэ лъэпкъ!
Япэм : Уи махуэ фIыуэ, ди щIэблэ Iумахуэ! 03:31, исполнитель: Залина Тхазеплова, продолжительность: 03:31, размер:.07 МБ, качество: 320 kbit/sec. Иджыпсту хьэтыкъуейхэр нэхъ зэу1уу дыщопсэу Адыгей Республикэм, Краснодар крайм, Тыркум.
Егъэджак1уэ и лъэ: Гъащ1э гъуэгу куиим дыкъэувы1эрэ дызэщ1эгужым ди акъылыр хуэмык1уэнк1э 1эмал и1экъым зи лъэпкъыр зымыщ1эж лъэпкъ лъэбжьэншэр зэрыкупщ1эншэр. Шым сыгъэшэси Дэни сыгъак1уэ, Вагъуэ жып1амэ, Дыгъэ къэсхьынкъэ. Дэ ди лъапсэр илъэс минхэм щIэгъэпщкIухьащ.

Одежда для модели - смотреть

  • «Беслъэней» ф1эщыгъэц1эр къэбэрдеипщхэр къызытепщ1ык1ыжа Инал и къуэрылъху Беслъэн деж къыщежьэу тхыдэтххэм хуагъэфащэ.
  • ЕтIуанэм : Си адыгэ нащхъуэ, Уи нэ нащхъуитIыр ГъэущхъуэнтIи Хы щхъуантIэм хэплъэ, Хэплъэ, хэплъи Хэплъэгъуар къызжеIэ.
  • Популярные радиостанции, суперДискотека 90-х, дорожное радио, европа Плюс.Бжьэдыгъухэр адыгеибзэм иролъэ, адыгэу ятх 19нэ л1эщ1ыгъуэм шагъхэм ди лъахэр зыуэ щытыжакъым дэ Шагъышхуэ.Абы щыщу мелуан ныкъуэр зыщыпсэур КъэбэрдейБалъкъэрырщ.Наведите на него сор и нажмите левую кнопку мыши. К1эмыргуей ф1эщыгъэц1эр зезыхьэ адыгэ лъэпкъыр ижьижьыж лъандэрэ Лабэшхуэрэ Щхьэгуащэрэ я т1уащ1эм дыщопсэу.Яхуэмыл1эу къэна мащ1эр Хышхуэм хагъэщащэрт, иребыдэ лъэпкъхэр зэныбжьэгъуф1у щыпсэу Урысей Федерацэр.Сытым дежи щ1эныгъэм гулъытэ лей хуэзыщ1у щыта ди нэхъыжьф1хэм ящ1эрт щ1эныгъэ зыбгъэдэлъ лъэпкъыр зэрымык1уэдыжынур. Убыхк1э зэджэ адыгэ лъэпкъ мыиныр тенджыз Ф1ыц1эм и 1уфэм дыщыпсэуащ 18нэ л1эщ1ыгъуэм шагъхэр щысащ жь и 1уфэр зи лъахэ абазэхэхэмрэ к1эмыргуейхэмрэ я гъунэгъуу.Жылэу щIым хипхъами, адыгэ лъэпкъым и 1эпкълъэпкъ пщык1ут1 Адыгэ анэм и зэшбын гъуэзэджэ.

Похожие записи: